موسیقی ۱: دو زلفونت بود تار ربابم

دو زلفانت گرم تار ربابم

چه میخواهی ازین حال خرابم

ته که با مو سر یاری نداری

چرا هر نیمه شو آیی بخوابم

محمد رضا شجریان + باباطاهر